Vojvodina

Print Friendly, PDF & Email

27.–29.7.2009.

Na obilazak terena išli su znanstveni novaci profesora V. P. Gossa Maja Cepetić, Vjekoslav Jukić i Danko Dujmović te konzervatorica Iva Papić iz Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture u Osijeku. Obilazak je uključivao mjesta u Srijemu koja se spominju u srednjovjekovnim izvorima, odnosno u kojima se nalaze lokaliteti sa srednjovjekovnim spomenicima

Dana 27. lipnja 2009. prošli smo kroz mjesta Ilinci, Vašica, Batrovci, Morović, Adaševci, Gibarac, Kukujevci, Erdevik i Ljuba.

U Moroviću smo razgledali ostatke srednjovjekovne utvrde na ušću rijeke Studve u Bosut – vidljive su zidine od opeke na strani uz Bosut; unutar nekadašnjeg prostora utvrde smješten je župni dvor pravoslavne crkve.

Također smo pogledali romaničko – gotičku katoličku crkvu smještenu na izlasku iz Morovića, sjeverno od mjesta. Crkva je očuvana do krova i još je u povremenoj funkciji. Tamo nas je dočekao župnik Nikica Bošnjaković. Crkva je jednobrodna s polukružnom presvođenom apsidom i zvonikom ispred pročelja u osi crkve. Sjeverno od svetišta nalazi se prostorija s poligonalnom apsidom koja je služila kao sakristija. U njoj su još vidljivi tragovi križno-rebrastog svoda. Prema strukturi zida i razlikama u opeci, može se zaključiti da sakristija i crkva nisu građene u istom razdoblju. U debljini zida između svetišta i sakristije bilo je smješteno usko stubište koje je vodilo u prostor iznad svetišta, vjerojatno u funkciji skloništa za stanovništvo u slučaju nekog napada. Od stuba koje su vodile gore nije očuvano ništa. Brod crkve prekriven je drvenim stropom. Šiljasti prozori na bočnim zidovima crkve probijeni su naknadno tijekom vremena – na južnom zidu izvana su vidljivi tragovi ranijih zazidanih prozora. Iva Papić je primijetila da je neobično što su prozori otvoreni i na sjevernom zidu crkve. Na vanjskom zidnom plaštu i kontraforima su vidljive različite pregradnje, no bez detaljnog istraživanja ne može se zaključiti u kojim je fazama tekao razvoj građevine do današnjeg izgleda. Prema riječima župnika, Ministarstvo vera Srbije odvojilo je novac za obnovu krova crkve, a Konzervatorski zavod izrađuje plan obnove crkve.

U ostalim mjestima koje smo obišli toga dana nismo primijetili mjesta potencijalnih srednjovjekovnih lokaliteta osim u Ljubi gdje je crkva u središtu mjesta izgrađena na platou na uzvisini što bi moglo indicirati položaj srednjovjekovnog gradišta.

Dana 28. lipnja 2009. vidjeli smo Banoštor, Rakovac, Ledince, Srijemske Karlovce, Irig i Vrdnik.

U Banoštoru se u središtu mjesta nalazi velika zapuštena crkva vjerojatno sagrađena krajem 19. stoljeća. Smještena je u ravnom dijelu mjesta blizu obale Dunava, uz glavnu cestu, u podnožju brežuljaka koji se uzdižu uz Dunav. Takav smještaj crkve sugerira da nije izgrađena na ranijim temeljima, barem ne srednjovjekovnim. Međutim, druga crkva (pravoslavna) u mjestu smještena je na zanimljivijem položaju – upravo na najvišem brežuljku odakle puca pogled na rijeku i okolinu. U crkvu nismo ušli jer je bila zatvorena. Čini se starija od one doljnje što bi također moglo poslužiti kao argument o kontinuitetu mjesta.

Manastirska crkva u Rakovcu izgrađena je.najvjerojatnije u 19. stoljeću, no u njenim vanjskim zidovima ugrađeni su i vidljivi fragmenti skulpture slični onima koji se čuvaju u Arheološkom muzeju u Zagrebu i datirani su u 13. stoljeće. Teško je govoriti o funkciji tih fragmenata. Nažalost u prezentaciji crkve i manastira koji se mogu pročitati i kupiti in situ, nigdje nema spomena o ranijim slojevima na tom lokalitetu.

Ledinci se nalaze na obroncima Fruške gore, razvučeni u klancu uz rječicu. Na jednoj od uzvisina iznad mjesta još uvijek postoje ruševine crkve; relativno su dobro očuvane – gotovo u punoj visini zidova brodova do razine krova te dva kata zvonika. Apsida je najlošije očuvana – u tom su dijelu zidovi razvaljeni do zemlje. Crkva je bila jednobrodna s polukružnom apsidom i aksijalnim zvonikom pred pročeljem. Pročelje su pod nepravilnim kutem simetrično podržavala dva zidana kontrafora. Na južnom zidu crkve blizu svetišta, vidi se doljnji dio okvira prozora, a u sjevernom zidu odmah do ulaza nalazi se vidljiva spolija – najvjerojatnije je riječ o kapitelu malih dimenzija koji je prvotno mogao biti ili dio nekog prozora ili oltarne pregrade. Nemoguće ga je izvaditi bez većih radova, pa ga je bilo nemoguće precizno analizirati. Teško je preciznije datirati i samu crkvu bez daljnjeg istraživanja – otprilike bi mogla nastati između 13. i 15. stoljeća.

Srijemski Karlovci su prekrasni mali grad koji odiše duhom 19. stoljeća i ne odaje mogućnost postojanja vidljivih ranijih slojeva. Tamo smo zatekli sajam kuglofa, no kako smo došli zadnji dan, kuglof je već bio pojeden, ali smo kupili bermet. J

U Irigu smo primijetili jednu od crkvi (danas pravoslavnu) na povišenom položaju sjeverno od ceste koja od Novog Sada vodi prema Rumi. Uzvišenje sa crkvom se prema jugu spušta u ravnicu i ima izvrstan pregled nad krajolikom – također postoji mogućnost kontinuiteta mjesta iz ranijih razdoblja.

Pored Vrdnika, na brijegu nad cestom sjeverno od mjesta popeli smo se do srednjovjekovne utvrde. Obzirom na vegetaciju i zapuštenost lokaliteta, uspjeli smo se probiti jedino do kule koja je očuvana gotovo u punoj visini. Nepravilna tlocrta, na teško pristupačnom terenu vjerojatno je branila cestu preko Fruške gore. Ulaz se nalazi u razini prvog kata, a njezin nacrt donosi još Gjuro Szabo.

Dana 29. lipnja 2009. posjetili smo Srijemsku Mitrovicu i Slankamen

U Sr. Mitrovici razgledali smo lapidarij te postave arheološke i povijesne zbirke gradskog muzeja. Povijesna zbirka, postavljena u staroj zgradi kotarskog suda, predstavlja prošlost grada od 13. stoljeća do 1945. godine. U prvoj dvorani, s izlošcima iz srednjovjekovnog razdoblja, izložena su dva zanimljiva kapitela nađena u okolici grada.

Pogledali smo i crkvicu uz obalu Save u čijim su vanjskim zidovima vidljivi ugrađeni fragmenti srednjovjekovne skulpture – kapiteli i kapitelne zone.

Terenski rad smo završili obilaskom srednjovjekovne utvrde u Slankamenu, smještene na strmoj uzvisini nad Dunavom. Nažalost, gotovo ništa nije vidljivo od same utvrde – tek dijelovi zidnog plašta i naznake u tlu jedne kružne kule, no pogled na dunav i širu okolicu je impresivan.

Na susjednom brijegu, na platou, izgrađena je pravoslavna crkva s ugrađenim (mogućim) kasnoromaničkim portalom na bočnom zidu i fragmentima srednjovjekovne skulpture. Nažalost, ni ovdje u prezentaciji spomenika nisu spomenuti raniji slojevi.

 


About admin